2018-03-14
 

NU VENTER SLAGET OM MIDNATSLOVEN

Det er med den nye religionslov – midnatsloven – fra nu af et spørgsmål, om Danmark er et ’direkte demokrati’? Det vil helt konkret sige, om de danske borgere i religiøse spørgsmål fortsat ’har ret til’(§ 67) at følge deres trosoverbevisning – uden indblanding fra statens side? Har de frikirkelige borgere inden for Danmarks grænser herefter deres egen beslutningsret med hensyn til ’at forene sig’ (i overensstemmelse med den model, som i den græske, demokratiske historie blev betegnet med ordet ’ecclesia’ (kirke), og hvor afgørende beslutninger ikke kunne gennemføres, uden at folket blev taget med på råd, (et referendum)?

Er Danmark fortsat at betegne som et demokrati, sådan at forstå, at magten (også med hensyn til borgernes ret til at tro på Gud efter deres egen overbevisning) kun kan udøves i folkets navn og ved folkets egne repræsentanter – sådan at forstå, at borgernes repræsentanter (i folketinget) kan fremføre folkets vilje – men at folkestyret (som sådan) ustandseligt bevares ved, at beslutninger – især sådanne, som angår borgernes samvittighed og trosoverbevisning – ikke kan ophøjes til lov, uden at folkets stemme bliver hørt (referendum)?

Når den enkelte, jævne borger læser Danmarks Grundlov (uden alverdens lærde og uigennemskuelige kommentarer) så kommer han helt naturligt (og gennem sin egen enkle forståelse) til det resultat, at Danmark har et sådant demokrati, hvor han med henblik på sin egen religiøse overbevisning kan ånde lettet op, for den suveræne, nationale magt og ret til at udøve sin tro på Gud ligger ikke i statsmagtens hænder men tilhører ham og hans medborgere, som fortsat – på trods af alle nye statsreligiøse bestemmelser – kun kan udøves gennem de folkevalgte repræsentanter, som landets borgere har indsat dertil.

 

FOLKET HAR DET SIDSTE ORD

Oprindeligt er denne absolut enestående forståelse af folkestyret ikke til at tage fejl af – og når det sker (som i øjeblikket er tilfældet) så skyldes det en flok danske politikere, som har en anden ide om styreformen i det danske kongerige, og som nu en gang for alle bør sættes på plads. Danmarks Grundlov har – ikke mindst med hensyn til de evangeliske, frikirkelige borgeres borgerret – overdraget det afgørende og sidste ord til folket; disse borgere vil nu rejse sig for at fastholde deres ret i en sag, som har at gøre med nationens fremtid, og en kommende, kristen generations (dersom Herren Jesus tøver med sit komme) overlevelse.

Det regime, som blev institueret i Danmark i 1849, ejer muligheder for at revidere grundloven. Men det er ikke nogen let sag, og der skal i ulvetider som disse holdes skarpt øje med de flokke af strejfende, politiske rovdyr, som ligger på lur for at jage de enlige får med deres lam ud af den sidste lovbeskyttede fårefold.

"Den gudløse lurer på den retfærdige og står ham efter livet," siger Kong David i en af sine salmer. Han fortsætter: "Men Herren giver ham ej i hans hånd, og lader ham ikke dømmes for retten" (Salme 37:33).

"Jamen, netop dette er jo sket," sukker mange danske kristne, som har oplevet, hvorledes dommerne uretfærdigt gav staten medhold i dens overgreb overfor kirken (ved indførelse af et fremmed homovielsesritual i marts 2017).

Hertil vil jeg svare: Ja, dette var en uretfærdig dom, som råber til himlen, og dette råb er blevet hørt! Denne sag er endnu ikke ført til ende – og nu venter den nye slagmark omkring midnatsloven 2018.

 

STATSMAGTENS ANGREBSPLANER

Danmarks trosfrihedsparagraf ejer udelukkende sin validitet fra det massive grundlovsfundament, som den bygger på. Denne tese er gennem tiderne blevet grundigt forsvaret – men skal nu (som aldrig før) bevise sin styrke i et forsvar for bl.a. de jødiske og de frikirkeligt-kristne borgere, hvis tro og overbevisning falder uden for den statslige accept af folkekirkens lære.

Det fælles forsvar, som jøder og kristne (Den gamle pagts og den nye pagts folk) ’hver for sig’ (og kanhænde i enkelte tilfælde ’i fællesskab’) bør iværksætte over for en påtrængende statsmagt, vil fra begyndelsen af 2018 være animeret af den ældgamle debat: "Giv kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Guds er."

Det vil sige, at det modsatte aldrig (ifølge de to trosretningers lære) må forekomme. Altså skal kejseren aldrig have ’så meget som en sandalrem eller en kappeflig’ (1.Mose 14) fra de troendes ejendom (eller åndelige besiddelse) – af Guds Folk i en nation (det være sig jøder eller kristne) er ikke interesseret i at få nogen del af den verdslige øvrigheds moralprincipper ind i sine gudstjenester.

Religionsfriheden hører til i alle demokratiske nationer (blandt de ypperste af de klassiske frihedsrettigheder). Også i Danmark regnes den for at være en ophøjet borgerret, som skal beskytte det enkelte menneskes tanke- og trosfrihed. Med indførelsen af den nye religionslov nytårsdag 2018 er denne frihed i fare. Grundlovens § 67 angribes i den nye lov med så vidtrækkende nye statsbeføjelser, at det er mere end tydeligt, at en omhyggelig udtænkt plan er i omdrejninger. Danske borgeres samvittigheds- og trosfrihed er i fare!

Religionsfriheden i Danmark er på en særlig måde yderligere beskyttet gennem internationale traktater. Især Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (1950) artikel 9. Denne konvention blev i 1992 inkorporeret i dansk lov og ret – og det er påfaldende, at der netop ved indgangen til 2018 (hvor den nye, danske religionslov trådte i kraft) og ihærdige politikere nu søges ’skrevet ud af dansk lov…

Det fremgår af disse ildevarslende bestræbelser, at den tid (hvor den grundlæggende frihed til, at danske borgere – uden offentlig indblanding – tør følge deres egen religiøse overbevisning) er uigenkaldelig forbi…

Det er klart som solen, at jurisdiktionen af den nationale trosfrihedsparagrafs privilegerer de danske borgere. Den forsvarer religionsfrihedens ’interne orden’. Når hertil kommer, at man (parti-politisk) vil have en international beskyttelse af trosfrihedsparagraffen (citat): ’skrevet ud af dansk lov og ret’, så er det åbenlyst, at der fra nu af arbejdes intenst på at svække de danske borgeres trosfrihedsret! Hvor danske borgere siger farvel til deres internationale rettigheder, tager de samtidig afsked med en særlig beskyttelse af deres nationale borgerret.

 

DET KONSTITUTIONELLE PRIVILEGIUM

§ 4 i Danmarks Grundlov stadfæster den evangelisk-lutherske kirke som den danske folkekirke. Denne absolutte stadfæstelse af den evangeliske, protestantiske bekendelse gør Danmark til et (ikke blot kristent men til et) protestantisk land. Det vil sige, at denne særlige tildeling af statens accept og støtte til reformationens tro og lære bør afspejle sig overalt, hvor den samme trosbekendelse lyder. Det privilegium, som Danmarks Grundlov tildeler landets evangeliske nationalkirke, må hvile over hele det evangeliske kirkeliv på en sådan måde, at hvor der ikke ligefrem gives finansiel støtte til danske, evangeliske frikirker – dér kan man ej heller udfærdige destruktive love, der (som det er tilfældet med ’midnatsloven 2018’) sigter at fratage disse protestantiske, frie kirkesamfund deres trosfrihed. Den særlige status, som den danske forfatning indrømmer den danske folkekirkes ’evangeliske lære’ er en konstitutionel garant for, at de frikirker, der (i afgørende trosspørgsmål) forkynder den samme doktrin, ikke kan efterjages af gudsfjendske politikere, som allerede har bevist deres mørke intentioner med hensyn til folkekirkens lære.

 

EKSPERT-UDVALGET SER SIG SELV I ET HISTORISK LYS

"Der er ikke gennemført en samlet lovgivning for trossamfundene uden for folkekirken," forklares det i den nye religionslovs ’bemærkninger’, hvorefter det tilføjes: ’… sådan som grundlovens § 69 lægges op til.

Den sidste ’bemærkning’ lader forstå, at den nye religionslov skal ses i lyset af denne 150-årige grundlovsbestemmelse. Denne siger (meget kort): at ’de fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold skal ordnes ved lov’ (§ 69). Det vil sige, at det forholdsvis lille udvalg af ’eksperter’ ser sig selv som dem, der nu banebrydende er med til at løfte den tunge opgave, der ligger i, at denne ’løfteparagraf’ fra 1849 bliver opfyldt.

"Behovet for en mere sammenhængende lovregulering om trossamfundenes forhold er blevet aktualiseret," hedder det fortsat i ’midnatsloven-2018."

 2018-03-06
 

SKÆBNESVANGER BESLUTNING

Danmarks jødiske borgere står atter foran en historisk udfordring! Hvorledes vil de reagere, hvis det lykkes en flok antisemitiske danske lovgivere at gennemføre iværksættelsen af en lov, der (som det er tilfældet med et lovforslag i Island) vil koste jødiske forældre til en nylig omskåren søn, seks år i fængsel?

De danske medier beretter i slutningen af februar 2018, at det danske folketing snart vil blive stillet over for et forslag af den art – og fra jødisk side er det i efteråret 2017 blevet understreget, at den dag, en sådan lov indføres i Danmark, så vil mange jøder pakke deres kufferter og forlade Danmark. Den dag en sådan katastrofe overgår det danske samfund, vil jeg (og mange med mig) kalde:

 

DANMARKS ULYKKELIGSTE DAG

Danmarks store trosfrihedsparagraf er siden nytårsnat 2018 under fortsat og vedvarende beskydning. Betænkning nr. 1564 anerkender, at netop denne bestemmelse (citat): ’sikrer borgerne en materiel, religiøs forsamlings og ytringsfrihed’.

"Lovgivningsmagten," (hedder det videre) "er således afskåret fra at begrænse eller forbyde gudsdyrkelse i tilslutning til religiøse samfund, så længe der ikke foretages handlinger eller læres noget, der strider mod sædeligheden eller den offentlige orden" (1564. 3.1.1.1. side 34).

Det vil sige, at lovgiverne åbenlyst anerkender, at netop denne kollektive pagt, som tydeligt begrænser statens magt over dens borgere, er at betragte som et ’helligt område’, der indeholder værdier og principper, som kejseren ikke skal nærme sig! Disse trosfrihedsværdier er støbt og formet over en ild, som stadig (også ved begyndelsen af 2018) brænder, og som borgersamfundet ikke tillader statsmagten at søge at udslukke

Den dag, de danske lovgivere følger Islands eksempel, for med fængselsstraf at undergrave Danmarks Grundlovs hele struktur (og selve den juridiske orden, som udtrykkes i trosfrihedsparagraffen)… den ulykkelige dag, hvor politiet står uden for de danske jøders synagoger for at anholde de arme, jødiske forældre, som har ladet deres nyfødte søn omskære… den dag rettes et dødbringende slag mod det danske samfunds fornemste retsorgan, der mere end noget andet beskytter borgernes ve og vel! Hvad en sådan politistat gør mod jøderne i dag, vil den gøre mod alle danske borgere i morgen…

 

MODSTANDERNES FREMGANGSMÅDE

Selvom der er adskillige, som mener, at de kristne ikke skal være så optaget af dette spørgsmål (- "Det et er jo politisk," siger de) så bør disse ’modstandere’ nærlæse den nu højaktuelle beretning i profeten Daniels Bog, der netop ender med, at denne uskyldige Herrens tjener kastes i løvekulen.

Hans politiske modstandere (citat): ’søgte at finde en eller anden brøde i hans embedsførelse, men de kunne ikke finde nogen brøde eller brist, da han var tro, og der ingen efterladenhed var at finde hos ham" (Dan.6:5).

Den efterfølgende sætning er afslørende; den peger præcis på den fremgangsmåde, som jødernes fjender vil anvende i dag (og som de ikke kun vil bruge over for de jødiske borgere men på længere sigt også vil anvende over for de kristne).

Den omtalte (afslørende) sætning i den bibelske beretning om profeten Daniels skæbne lyder sådan: "Så sagde disse mænd: ’Vil finder ingen sag mod denne Daniel, medmindre vi kan finde noget i hans gudsdyrkelse."

"Sammen gik de til kongen og sagde: ’Vi er enedes om, at et kongebud bør udstedes og et forbud udgå – en skrivelse, som ikke kan tages tilbage" (Dan.6:7-9).

I den omstridte, mørkeblå betænkning (1564) – som er den juridisk-politiske baggrund for den antisemitiske, antikristelige nytårslov af 1. januar 2018 – afspejler dette bibelske handlingsforløb sig tydeligt og umiskendeligt; det er atter jødernes gudsdyrkelse, man vil angribe – og det er deres religiøse overbevisning om omskærelse af drengebørn, som man nu vil gør til en hovedsag

De danske jøde-modstandere går straks til emnet. Efter at de har fremhævet grundlovens trosparagraf, fortsætter de (citat): ’Religionsfriheden efter § 67 er ikke ubegrænset’! (1564: 3.1.1.1. side 27).

Denne sætning er i sig selv mere end talende. De folk i regering og folketing, som (med nytårsreligionsloven har sat sig for (citat): ’at ordne trossamfundenes forhold’, søger ikke dermed at fremme eller befordre trosfriheden. Nej, fra første færd beviser de, at de vil begrænse den, og de søger i disse timer med lys og lygte efter religiøse forhold, hvor de kan forbyde troens frihed – ja, hvor de ved nye love kan indskrænke borgernes ret til at følge deres egen trosoverbevisning.

 

KOMMENDE GRUNDLOVSSTRIDS HOVEDEMNE

Idet de danske Israel - og jødemodstandere nu mener at have fundet frem til det top-religiøse element, som de (’med held’ mener de) kan anvende mod det jødiske trossamfunds medlemmer, så fremhæver de triumferende denne sætning (om trosfriheds begrænsningen), som synes at ville blive deres hovedargument i den kommende grundlovsstrid, der med sikkerhed vil opstå omkring ’omskærelsessagen’.

"Religionsfriheden efter § 67 er ikke ubegrænset," hedder det i det forarbejde (Den mørkeblå betænkning 1564), som de danske jødemodstandere med tilfredshed lægger på bordet. De fortsætter (og deres sigte er åbenlyst): "Lovgivningsmagten er indrømmet en adgang til at fastsætte de rammer for religionsfriheden, som hensynet til sædeligheden eller den offentlige orden tilsiger" (1564: 3.1.1.1. side 27).

Det anes allerede her, hvorledes de antikristelige og antisemitiske kræfter blandt lovgiverne (og i hele det danske, politiske univers) vil søge at benytte sig af den her omtalte tilføjelse i den konstitutionelle tekst; aktuelt forbereder disse mørke magter sig på at få ram på det jødiske omskærelsesritual ved (som de allerede ’med rødt’ har understreget) at henvise til (citat): ’Lovgivningsmagtens legale adgang til at fastsætte rammer for religionsfriheden’ (side 27).

’At fastlægge rammer’ vil sige at ’formulere begrænsninger’. At ’formulere begrænsninger’ vil sige at ’indføre forbud’. At ’indføre forbud’ vil sige ’at kunne foretage indgreb’. At ’kunne foretage indgreb’ vil sige at ’kunne sende politiet på halsen’. ’At kunne sende politiet på halsen af borgerne’ vil sige at kunne arrestere dem og sætte dem bag lås og slå. ’At kunne sætte borgerne på lås og slå’ vil i det pågældende tilfælde sige, at fængsle dem (efter det islandske omskærelsesforbud) i seks år.

 

EKSEMPLER PÅ USÆDELIGHED

Redaktørerne af Den Mørkeblå Betænkning (og dermed den nye religionslov) har kørt deres kanoner i stilling ved især at henvise til juridisk forklarende tekster af den lovlærde professor Alf Ross. Med slet dulgt triumf citerer de følgende: "Det er klart, at et religiøst samfund ikke kan tolereres, hvis det forkynder eller praktiserer den lære, at det er gudvelbehageligt at stjæle, begå blodskam eller bigami. Det drejer sig her om handlinger, der er strafbare efter den borgerlige straffelov, og med al respekt for andres religiøse opfattelser kan det naturligvis ikke tolereres, at man i religionens navn skulle kunne sætte sig ud over landets love. Det er ikke troen men dens praktiske konsekvenser, der fordømmes" (Alf Ross a.st. side 755f).

Her må på stedet understreges, at den konstitutionelle ret samtidig fremstår som en politisk ret. Det vil sige, at ligegyldigt hvad de lovlærde (ud fra grundloven) skriver, forklarer og fortolker, så er indholdet af deres teser udformet ud fra den ene, tydelige hensigt, at det praktiseres; tesernes indhold omsættes i politiske handlinger…

Den lovlærde professors tese erklærer, ’at det er klart, at tyveri, blodskam eller bigami aldrig kan være gudbehageligt’. Den slags ’kan ikke tolereres’, skriver han (og har dermed givet eksempler på, hvad der skal forstås ved grundlovens forbud mod ’det usædelige’).

Dermed er professorens lære i overensstemmelse med ’Gamle Testamente’ (som er jødernes Hellige Skrift). Når nu de danske Israel – og jøder-modstandere vil have ’omskærelsen af drengebørn’ indføjet i den sorte liste, som professoren angiver som eksempel på ’usædelighed’ (der tydeligvis pådrager sig Israels Guds mishag… 3. Mose 18:1-18) så står de over for det problem, at i lige så høj grad som blodskam (utugt, abort og homoseksualitet … v.20-22) ifølge den juridiske professors bibelske kilde ikke kan være gudbehageligt, sådan har ’omskærelsen af drengebørn’ Israels Guds fulde velsignelse.

 

JØDERNE FIK GUDS ORD BETROET

Når professoren erklærer, at det ’naturligvis ikke (af staten) kan tolereres, at man i religionens navn skulle kunne sætte sig ud over landets love’, så er han på meget tynd is; det kommer nemlig an på, hvilke lovgivere og hvilken politisk ideologi, som ligger til grund for de regler og paragrafer, som (i dette pågældende tilfælde) har fremsat helt anderledes principper end dem, som landets konstitution bygger på. Når professoren altså i den forbindelse med hele sit embedes vægt konstaterer, at (citat): ’det ikke er troen men dens praktiske konsekvenser, der fordømmes’ (1564 s.28) – så er han (efter borgernes mening) på afveje.

Lad mig forklare:

Det er sandt, at selv en grundlov kan ændres, så at den svarer til de forhold, der eksisterer i et nyformet samfund. En konstitution kan revideres! Imidlertid kan en sådan grundlovsændring aldrig ’sætte spørgsmål’ ved den første forfatnings oprindelige normer. At stjæle må fortsat betragtes som tyveri. Selvom der juridisk kan forekomme nye indfaldsvinkler, så kan en foreslået moderne modifikation af grundlovsteksten ikke afvige fra den dybere betydning af den første konstitutionelle tekst. Nye lovgivere kan ikke fordreje eller helt og holdent frasige sig den første konstitutionelle magts oprindelige værk. ’At stjæle’ forbliver fortsat at stjæle, hvilket fører til den pågældende professors eksperterklæring (citat): ’Det er således klart, at et religiøst samfund ikke kan tolereres, hvis det forkynder eller praktiserer den lære, at det er gudvelbehageligt at stjæle…’ (1564: 3.1.1.1.).

Om Israels børn siger Ny Testamente: "De har et fortrin frem for alle andre folkeslag (citat): ’… for de har jo fået Guds Ord betroet" (Rom.3:2). Hvad vil det sige? Det vil sige, at jøderne fik den første urokkelige grundlov betroet, da de på Sinaj Bjerg – gennem Moses – fik de to lovtavler overleveret. På dem står bl.a. skrevet: ’… Du må ikke stjæle!’…(2. Mose 20:15) og dette bud kan ikke (uanset hvilken revision af loven, der foreslås) fjernes fra den allerførste grundlovstekst.

 

DE KRISTNES ANSVAR

Med disse overvejelser (vedr. én af de kendte danske lovlærdes teser) vil det her være på sin plads at betone, at den nytestamentlige tekst, som betoner jødens fortrin og understreger, at han fik den første grundlov betroet, overraskende peger på omskærelsens betydning. Den nøjagtige ordlyd i apostelen Paulus brev til Romerne lyder sådan: "Hvad fortrin har da jøden eller hvad gavn gør omskærelsen?

På dette (højaktuelle) spørgsmål svarer Ny Testamentes apostel (citat): ’Meget i alle måder’ – Han tilføjer: "Først og fremmest det, at de jo har fået Guds Ord betroet" (Rom.3:1-2).

Min konklusion i denne fremstilling af spørgsmålet om, hvorvidt jødernes religiøse tradition m.h.t. omskærelse af alle drengebørn på ottende dagen efter deres fødsel, er denne: Det drejer sig ikke kun om en gammeltestamentlig tradition. Jødernes religiøse skik (vedr. omskærelse) står omtalt i Ny Testamente, og får følgende ord med på vejen: "Omskærelsen gavner meget i alle måder" (Rom.3:2). Den er ’et fortrin, som Gud har givet Israels børn (v.1). Den er ikke grundet på menneskers lære eller påbud. Den er en del af det ’Guds Ord, som jøderne har fået betroet’ (v.2). Når altså forsvaret for jødernes omskærelse ikke blot er lagt i hænderne på Guds gamle pagtsfolk – men også er overdraget til den nye pagts tjenere, så bør ingen kristen i Danmark forholde sig tavs, når danske lovgivere nu giver sig i kast med at få landets jødiske borgere til at forlade kongeriget, fordi deres kirkelige medborgere tillader, at Danmarks Grundlovs trosfrihedsparagraf i denne sag overtrædes.

(Dette bliver et spørgsmål, som medlemmerne af grundlovsforeningen skal tage stilling til ved foreningens generalforsamling d. 7. april kl. 14:00, 2018 i Horsens Frikirke. Derfor bør ingen sand og oprigtig ven af Israel og det jødiske folk på den dag glimre ved sit fravær…

Læs artiklen på grundlovssiden:

ET MANIFEST UNDERSKRIVES IKKE AF HVEM SOM HELST

 2018-02-
28
 

DANMARKS FARLIGE HOLDNING TIL ISRAELS HOVEDSTAD

"Washington åbner sin ambassade i Jerusalem i maj." Denne nyhed er løbet jorden rundt, og dermed er det profetiske emne vedrørende Jerusalems afsluttende historie i verdensforløbet atter på alles læber.

Trump-administrationen i USA har overraskende valgt den nøjagtige dato for 70året for proklamationen af staten Israel – 14. maj 2018 – som det historiske øjeblik, hvor Jerusalem anerkendes som Israels hovedstad.

I den sydlige del af Jerusalem – i det residentielle kvarter, der går under navnet ’ARNONA’, aner man allerede de første forberedelser til det ’diplomatiske ryk’, som vil finde sted på Israels 70-årige uafhængighedsdag den 14. maj.

På denne historiske dato begynder selve ’flytningen’ (den officielle del) af den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. En profetisk begivenhed, som den danske regering åbenlyst og hastigt har taget afstand fra, og i hvilken den derfor hverken vil have lod eller del, når den i Bibelen forjættede velsignelse følger derpå.

"Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig," siger Israels Gud til jødernes stamfader, Abraham (1.Mose 12:3).

… hvilket vil sige, at fra denne 14. majdato 2018 skal Danmarks styrende mænd og kvinder tage sig alvorligt i agt for, at de ikke tager det næste skridt, for (sammen med Israels arabiske fjender og Europas åndeligt blinde ledere) at forbande Israels nyproklamerede hovedstad, Jerusalem.

 

KOSTBAR ANLEDNING

Fredag d. 23. februar bekræftede Det Hvide Hus denne nye kalenderdato, så at ambassade-flytningen sker i overensstemmelse med den hebraiske nations 70 års fødselsdag.

De danske beslutningstagere på Christiansborg er ikke klar over, at en kostbar anledning her er sluppet dem af hænde; de er ikke klar over, at netop dette 70-år, og de begivenheder, som (med hensyn til Jerusalems stilling) knytter sig dertil, har en afgørende betydning for nationernes fremtid, hvis de havde haft indsigt i denne sag, havde de taget samme beslutning som USA; da ville også de have flyttet den danske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem for dermed offentligt at kundgøre, at også det danske folk anerkender Jerusalem som Israels hovedstad.

Profeten Daniel forklarer: "… I skrifterne lagde jeg mærke til det åremål, i hvilket Jerusalem efter Herrens ord til Jerusalem til profeten Jeremias skulle ligge i grus: ’Halvfjerdsindstyve år’ (Dan.9:2)."

Amerikanerne har utvivlsomt lagt mærke til, at den 14. maj 1948 anerkendte USA’s præsident Harry Truman den nyfødte nation… og det ser ud til, at Trump-administrationen, som er styret af adskillige evangelisk-kristne politikere, senatorer og indflydelsesrige medlemmer af kongressen, også ’i skrifterne har lagt mærke til… 70 årets betydning (Dan.9:2, Jer.25:11 og 29:10).

… men de danske folkevalgte politikere ser intet! De fatter ikke vægten bag f.eks. profeten Jeremias ord: ’Så siger Herren: Når halvfjerdsindstyve år er gået… vil jeg se til jer og på jer opfylde min forjættelse…’ (Jer.29:10).

Israels premierminister Benjamin Netanyahu bliver d. 5. marts modtaget i Det Hvide Hus. "En stor dag for staten Israel," siger han (idet han utvivlsomt henviser til d. 6. december 2017, hvor USA for første gang erklærede sin anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad). Tre måneder er forløbet siden denne proklamation – og der har lydt røster i folketinget i Danmark, at den danske regering skulle følge trop, og medgive Jerusalem den status, som er deres evige bestemmelse.

Om denne sag skriver jeg følgende med henblik på, hvad jeg ville sige til en dansk folketingsmand:

 

Kære folketingsmedlem,

For få dage siden skrev jeg på min hjemmeside, at Maria (Jesu moder) og Josef stod til seks års fængsel (ifølge et islandsk lovforslag), fordi de havde ladet Jesus omskære (Luk.2:21). I dette brev vil jeg gøre opmærksom på, at Moses’ hustru, Zippora, i så tilfælde vil blive endnu hårdere straffet, fordi hun – ifølge Skriften – handlede helt og holdent medicinsk og hygiejnemæssigt uforsvarligt, da hun med en snavset flintesten omskar sin søn, Gerson…

Lad mig til den danske folketingsmand fortsat forklare:

MOSES’ HUSTRU STRAFFES FOR ANSVARSLØS OMSKÆRELSE

Det afsnit, som jeg især vil gøre dig opmærksom på (med hensyn til det guddommelige påbud til Israels børn, at de skal lade deres drengebørn omskære) er – det er jeg overbevist om – et stykke fra Skriften, som du næppe kender til.

Du husker sikkert, at Moses blev sendt af Gud til Farao for at sige til ham: "Lad mit folk gå!" (2.Mose 4:23) Men du er næppe bekendt med, hvad der skete én af de første nætter, da Moses og hans hustru (som det står skrevet) ’var undervejs i natteherberget’ (v.24). Beretningen lyder sådan: "Herren kom imod ham (Moses) og ville dræbe ham" (v.24). Dette lyder så uforståeligt, at det er på sin plads her at give en nærmere forklaring.

Det fremgår af teksten, at Moses’ hustru, Midjan-præsten Jetros’ datter, Zippora, ikke var indforstået med den hebraiske tradition med omskærelse (og det er tydeligt, at parrets første søn ikke var omskåret).

Drengen hed Gerson, hvilket betyder: "Jeg er blevet gæst i et fremmed land" (2. Mose 2:22… hvilket kunne antyde, at Moses (på grund af omgivelsernes modvilje) undlod at lade drengen omskære.

Imidlertid er det en sørgelig kendsgerning, at vore jødiske medborgere som ’gæster i et fremmed land’ ofte har måttet erkende sandheden i det gamle danske ordsprog: ’Skik følger eller land fly!’

Beretningen fra natteherberget, da Moses var undervejs med Herrens budskab til Farao, er derfor i denne time god at få forstand af. Da Zippora, Moses’ hustru, indså, at Moses var i livsfare (thi Skriften fortæller, at ’Herren ville dræbe ham’) så ’greb hun en skarp sten og afskar sin søns forhud’ (v.25).

Handlingen forekommer at være præget af desperation. Jetros datter kunne have sine meninger, (som hun i øvrigt på stedet gav udtryk for): "Du er mig en blodbrudgom," råbte hun – men da den drastiske omskærelse havde fundet sted, slap Herren sit dødsgreb om Moses; Han lod ham i fred," hedder det (v.26). (Her slutter min henvendelse til den danske folketingsmand).

 

SKÆLDSORD OM OMSKÆRELSEN

Hvorvidt et dansk folketingsmedlem forstår den dybe åndelige baggrund for denne usædvanlige beretning, er underordnet; Bibelen sætter punktum for denne historie med den bemærkelsesværdige sætning: "Ved den lejlighed brugte hun ordet ’blodbrudgom’ med hentydningen til omskærelsen (v.26)… hvilket synes at indebære en vis forudsigelse: Forstået på den måde, måske, at det ikke er sidste gang, at ’der bruges skældsord om omskærelsen’.

Tilbage bliver så folketingets forståelse af grundlovens trosfrihedsparagraf, som sikrer vore jødiske medborgere retten til at udøve deres gudsdyrkelse deres overbevisning.

I det foreliggende tilfælde viser beretningen fra Bibelen at spørgsmålet om drengebørns omskærelse for vore jødiske medborgere er et samvittighedsspørgsmål, der drejer sig om liv og død. Ordsproget: ’Skik følge eller land fly’ vil da betyde, at vore jødiske medborgere må ’fly’ fra hedningenationen, Danmark.

Dette kan have en overordnet profetisk betydning med henblik på jødernes tilbagevenden til Israel – men arme de nationer, som her driver deres jødiske borgere fra hus og hjem!

 

JØDERNES MEDBORGERRET

Eftersom anvendelsesområdet for trosfrihedsparagraffen i Danmarks Grundlov er (som det hedder) ’gudsdyrkelsen’, så omfatter bestemmelsen (citat): ’Først og fremmest de egentlige rituelle og kultiske handlinger…’ Det vil sige, at de danske, jødiske borgeres ’ret til… at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning’ er i fokus, og det må da straks fra alle kristne borgeres side gives til kende, at omskærelsesritualet af drengebørn absolut hører med til den ufravigelige borgerret, som ikke kan fratages det mosaiske trossamfund!

Der ligger ikke – som nogen vil påstå – ’fornyelse af den politiske tanke’ bag det initiativ, der nu på ny efterstræber Danmarks jødiske borgere, men der ligger en gammel, sort antisemitisk ideologi bag det lovforslag, som nu er under behandling i Island, og som vil have jødiske forældre, der i denne sag følger landets trosfrihedsbestemmelse som deres eneste og sidste værn, sat bag lås og slå i seks år.

 

TRE VELSIGNELSER JAGES PÅ PORTEN

Den jødiske medborgerret i Danmark hører ikke under de almindelige retsregler; nej, det er en grundlovsret, og den danske konstitution skal omskrives, før denne trosfrihedens borgerret kan omstødes. Jødernes juridiske trosfrihedsværdier i Danmark kan ikke omstødes ved den almindelige lovgivning – og denne eminente symbolske dimension er og forbliver ukrænkelig.

Danske borgere vil med smerte komme til at begræde det overordentlige tab, som følger i kølvandet af overtrædelsen af den forfatningsmæssige beskyttelse, som jødernes rituelle Gudsdyrkelse nyder inden for Danmarks grænser.

Hvis danskerne i denne time udleverer deres jødiske medborgere til den antisemitiske ulveflok, vil det være at sammenligne med den katastrofe, som det ville være for amerikanerne, hvis de lagde præamblen til deres uafhængighedserklæring fra 1787 på det samme sorte anti-israelske alter. Her står nemlig det samme skrevet, som ligger bag de danske grundlovsfædres hensigter i 1849.

USA-erklæringen indeholder bl.a. tre følgende attråværdige elementer: "Vi ønsker hermed, at retfærdigheden lader freden herske iblandt os, at magten til vort fælles forsvar udvikles, og at alle frihedens goder (både for os selv og vore efterkommere) bliver etableret i vor midte (frit oversat af mig selv).

Disse tre velsignelser vil for Danmarks vedkommende blive jaget på porten den dag de første jøder forlader landet på grund af en lovgivning, der straffer deres gudsdyrkelse med fængsel.
 2018-02-25
 

FÆNGSELSSTRAF TIL JOSEF OG MARIA

Island har nu som det første land i verden taget et konkret lovmæssigt initiativ til at forbyde omskærelse af drengebørn. I et fremlagt lovforslag i begyndelsen af februar 2018, hvor politikerne fordrer op til seks års fængselsstraf for de forældre, som ud fra deres religiøse overbevisning lader en sådan omskærelse finde sted – hedder det bl.a.:

"Omskæring af unge drenge er uforenelig med artiklen 12 i EU’s konvention om børns rettigheder."

Den islandske erklæring fortsætter: "Derudover anses det for en overtrædelse af stk. 3, artikel 24, som sikrer børn mod traditioner, der er skadelige for børns sundhed."

Som de danske lovgivere nu forbereder sig på at ville videreføre dette initiativ med en lignende lovgivning i Danmark, bør de eftertænke Ny Testamentes tydeligt angivne stilling til denne sag.

"Da otte dage var gået," hedder det i samme afsnit, hvori juleevangeliet om Jesu fødsel i Betlehem bliver skildret, "så Han skulle omskæres, fik Han navnet Jesus, som Han var kaldt af engelen, før Han blev undfanget" (Luk.2:21).

Evangeliet om Kristi fødsel og de første dage af Hans leveår her på denne jord, indeholder ikke den mindste antydning af debat vedrørende den jødiske, religiøse overlevering, at en dreng ’skulle omskæres’ på den ottende dag efter fødselen.

"Formuleringen ’så Han skulle omskæres’ gengiver det uundgåelige, der ligger i påbuddet fra 1. Mose 15:12, hvor der står skrevet: "Otte dage gamle skal alle af mandkøn omskæres hos jer i alle kommende slægter… min pagt på jeres legeme skal være en evig pagt."

Der kan således ikke herske den ringeste tvivl om, at jødiske forældre ud fra deres trosoverbevisning alle vegne og til alle tider vil være bundet i deres samvittighed med hensyn til omskærelsen af nyfødte drengebørn.

 

STATSMAGTENS OVERGREB

De folkevalgte på Christiansborg bør altså tænke sig om to gange, før de følger i sporene af det lovforslag, som nu er lagt på de islandske politikeres bord.

Når det i den gammeltestamentlige tekst hedder: "Gud sagde til Abraham: ’Du skal overholde denne pagt i slægt efter slægt’," – (17:9), så kan én af Abrahams kødelige efterkommere (af jødisk slægt) ikke sige: "Dette påbud gælder ikke mig! Jeg skal nu ikke længere lytte til, hvad Gud siger (og i Sin Hellige Skrift har bekræftet) – men jeg skal i stedet adlyde, hvad den danske stat påbyder i sin lovgivning."

Hvis den danske statsmagt i denne sag vil følge Islands eksempel, så påbyder den dermed alle danske, jødiske borgere at fornægte deres tro. Den danske øvrighed påtager sig dermed ansvaret for, at den dermed fordrer et guddommeligt pagtstegn mellem Israels Gud og Hans jødiske ejendomsfolk ryddet af vejen!

Uden at tale mere derom, vil jeg blot her sige, at den regering, der arbejder på at få en sådan åbenlys grundlovsstridig handling gennemført, vil det gå ilde!

 

MARIA SKAL SEKS ÅR I FÆNGSEL

Maria, Jesu mor og hendes mand, Josef, stod altså – hvis det var det hedningemørke Island, som styrede – til seks års fængsel – og de danske politikere, som drister sig til (i deres himmelråbende vankundighed) at tale samme sprog som deres nordiske kolleger, kan tilsammen i deres festtaler rose sig af ’at have korset i deres flag’. Men det kristne budskab i evangelierne har de intet forhold til, og de fatter i deres forstokkede blindhed ikke, at omskærelsen i Ny Testamente netop her omtales som den evigt guddommelige anledning, hvor den lille dreng fik navnet Jesus!

Dette frelsernavn, som siden med lovsang og tro og tilbedelse har været nævnt millioner af gange over den hele verden, blev præcis ved omskærelsen tilsagt den lille nyfødte dreng i Marias arme – samtidig understreger den nytestamentlige tekst, at det navn, som her blev udtalt ved drengens omskærelse, allerede var blevet påbudt, før undfangelsen af Jesus havde fundet sted.

… hvilket med andre ord vil sige, at omskærelsens øjeblik var den præcise handling, hvor dets guddommelige åbenbaring om Kristi guddommelige ophav, for første gang offentligt blev tilkendegivet.

Hvem er den danske politiker, som tør stå en så grundlæggende nytestamentlig åbenbarelse imod? Hvem af de folkevalgte på Christiansborg vil stille sig til rådighed for at være bannerfører for en så åbenlys antikristelig lovgivning? Hvem af folketingets 179 medlemmer vil i denne sag gøre sig til talsmand for en lov, der mere end noget andet vil drive landets jødiske medborgere på flugt.

Timen er inde – tror jeg – hvor mange af de danske, jødiske familier eftertænker, om de skal følge den store vandring tilbage til Det Hellige Land – men stakkels de hedningefolk, som jager dem af sted og dermed forbryder sig mod deres egen nationale kristne tro!

 

ØJEBLIKKET FOR GUDS RIGE

Med henblik på det usædvanlige fænomen, at der både i Europa og andre steder i verden (og ikke mindst i vort eget lille danske samfund) beviser sig en styreform, som er delvis inficeret af ’det totalitære’ og delvis af det såkaldt ’demokratiske’, er det sikkert øjeblikket at nærlæse profeten Daniels forudsigelser om Guds længe ventede indgreb i en periode, der netop er af en sådan art.

Daniels profetiske udsagn lyder sådan: "Men i hine kongers dage vil Himmelens oprette et rige, som aldrig i evighed skal forgå" (Dan.2:44). Denne usædvanlige, præcise og detaljerede forudsigelse (som i Daniels Bog fremsiges på en nøje beskrevet profetisk baggrund, må netop i denne tid og i disse urolige dage (hvor statsmagtens mange steder viser sit totalitære ansigt) vække den største opmærksomhed hos de åndelige ledere, som Gud Herren har betroet en særlig opgave med hensyn til ’at kende tiderne’ (1.Krøn.12:32).

Forudsigelsen præciserer nemlig, at der vil opstå et tidspunkt (eller nærmere en epoke), der vil adskille sig fra alle andre perioder af verdenshistorien ved, at Himlens Gud udfører et værk på jorden, som aldrig før er sket, og som aldrig siden vil finde sted.

Det enestående ved denne særlige tidsperiode (som her kraftfuldt udpeges af profeten Daniel) er, at Gud vil oprette et rige, der ikke er som noget andet rige, der på noget tidspunkt gennem alle jordens slægter har eksisteret på denne klode.

Der findes ikke noget ’sådant rige’ på jorden (og har heller aldrig eksisteret et ’sådant rige’), der er opstået udelukkende ved menneskers politiske eller militære initiativ og virkekraft! Til alle tider og alle vegne er (historisk set) forskellige former for riger fremstået – men aldrig uden, at de (set ud fra et åndeligt synspunkt) er blevet tilladt, fremmet eller fremstået ved Guds evige vilje og accept! Derfor hedder det (i den forbindelse): "Skriften siger til Farao: ’Netop derfor har jeg ladet dig fremstå, for at jeg kan vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden…" (Rom.9:17).

Det rige, som her omtales af profeten Daniel, er ikke et rige – iværksat af mennesker og godtaget af Gud, fordi det tjener Hans evige formål – nej, det rige, som her er på tale, er helt og holdent oprettet af Gud. Det er et rige, som ikke blot tjener en guddommelig hensigt for en tid – men det er ’et rige, som aldrig i evighed skal forgå’!

Dette rige har ikke eksisteret som et konkret, etableret herredømme på jorden. I den åndelige verden har det imidlertid altid fungeret – men som ’et oprettet rige’ med sin egen administration og sine egne embeder, sin egen jurisdiktion og sin egen kongelige ledelse, vil det ifølge profeten først blive virkeliggjort her på jorden på et ganske bestemt (på forhånd udpeget) tidspunkt af historien og det er præcis denne særlige profetiske tone, der nu (som aldrig før) synes at være for hånden.

Af den grund må ingen anstrengelse spares, og ingen indsats udsættes eller sløjfes for at der kan blive skaffet fuld klarhed omkring denne sag – ja, alt i himmel og på jord synes i dette øjeblik at holde vejret af betagelse: Er den forunderlige dag ( i dette vort slægtled) virkelig oprunden, hvor ’Himlens Gud vil oprette et rig, som aldrig i evighed skal forgå? Er menneskeheden endeligt – langt om længe – nået frem til den historiske periode, der betegnes med ordene: ’I hine kongers dage’? (Dan.2:44)

 

TEGNET PÅ DETTE RIGES FREMKOMST

I virkeligheden er øjeblikket, hvor Gudsriget (i al sin kommende magt og overherredømme) etableres på jorden, af alt afgørende betydning. Intet eksisterer, som ikke (i så tilfælde) vil blive voldsomt berørt – ja, direkte udfordret ved denne tidløse, kosmiske begivenhed. Ja, hele skabningen afventer (i åndeløs længsel efter), at denne begivenhed skal indtræffe, thi dermed vil Guds børn (både i det nuværende øjeblik og på længere sigt) blive åbenbaret (Rom.8:19).

Af den grund afventer alverdens seere og profeter selve tegnet på, at nu er tidspunktet for det begreb, som profeten Daniel kalder ’i hine kongers dage’, indtruffet! Dette tegn står tydeligt omtalt og er detaljeret skildret i det skriftafsnit, hvor selve visionen bag denne begivenhed første gang fremlægges. Daniel fremstiller (ifølge Bibelen) det afgørende øjeblik for perserkongen med disse ord:

"Når du (i dit drømmesyn) så, at jernet var blandet med ler, betyder det, at det rige, (som er herskende, når Gudsriget oprettes) delvist skal være stærkt, delvis svagt…" (Dan.2:42).

Som jeg senere (i nogle kommende artikler) vil fremmale, hvad det er for et drømmesyn den store perserkonge havde (og i de enkelte træk vil søge at definere, hvad denne 2500årige vision indebærer) – så er det mig netop i denne time magtpåliggende at understrege, at Himlens Gud, som i evighederne har ventet på, at Hans Guddomsrige endelig skal få fodfæste på jorden, ikke kan gennemføre dette afgørende indgreb, før der på jorden er fremstået et verdsligt rige, som ’delvis skal være stærkt, delvis svagt’.

Spørgsmålet er altså relevant! Hvorfor kan Gud Den Almægtige ikke få placeret sit evige rige (som til sidst skal knuse og tilintetgøre alle andre jordiske riger) før netop dette verdslige system er ved styret?
 2018-02-14
 

DET FALSKE NØDRÅB

Den forløbne uge har været hektisk! Klimaks opstod, da en flok svindlere fik fingre i alle mine mail-adresser ved at ’hacke sig ind’ på vor tyske base, som de ryddede for digitale data og derefter udsendte et nødråb, der måtte få en sten til at græde.

Det falske nødråb byggede på én af svindlernes opdigtede historie, at jeg (Johny Noer) stod på en øde, forladt busstation i Ukraine frarøvet min taske, hvori alle mine papirer, pas og penge lå. "Jeg har brug for 19.600 kr. for at komme ud af denne knibe," lød det falske nødråb… hvorefter der blev opgivet detaljer, som beskrev, hvorledes det opgivne beløb hurtigt kunne komme mig (men i virkeligheden svindlerne) hurtigst muligt i hænde.

Dette falske nødråb ramte inden for timer mange steder i Danmark, Israel, Bulgarien og det øvrige Europa, og telefonen ophørte ikke med at ringe (og sms’erne strømmede ind) med opkald fra bekymrede venner, som ville høre nærmere om udfaldet af denne situation – ja, det var i grunden rørende at opleve den omsorg og den hurtige reaktion, der kom fra den efterhånden betydelige skare, som følger vor færd i gerningen for Guds Rige.

Mest af alt var det imidlertid bemærkelsesværdigt at kunne notere sig, at svindlerne må have oplevet, at ’de troende er ikke sådan at løbe om hjørner med’. De lader sig ikke straks tage ved næsen af et sådant bedrag. Kristi efterfølgere er godhjertede men ikke godtroende, de er enfoldige men ikke ’dumt-naive’ – de ’kan bedømme alt, men selv kan de ikke bedømmes af nogen’ (1.Kor.2:15).

 

ET STØRRE PERSPEKTIV

Det her omtalte bedrag er godt at få forstand af. "Den mail er ikke Johnys stil," sagde folk. "Det er ikke hans sprogbrug…" hvilket vil sige, at selve udtryksformen i den udsendte mail (det gebrokne dansk) var afslørende! Andre konkluderede: "Det er ikke Johnys fremgangsmåde," (hvilket er sandt; jeg kunne ikke drømme om at sende en sådan mail ud til mine venner; havde jeg brug for hjælp – hvilket jo kunne forekomme – så ville jeg med sikkerhed have anvendt en anden fremgangsmåde.

Dette bør iagttages i et større perspektiv. Mange bedragere vil fremstå. "Agt på," siger Jesus, "at ikke nogen skal føre jer vild; thi mange skal komme i mit navn og sige: ’Jeg er Kristus, og de skal føre mange vild’!" (Matt.24:4-5) – ja, ’mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild’ (v.11 og 2. Pet.2:1 og 1. Johs.4:1).

Jesu egen forunderlige undervisning om, hvordan Hans folk undgår bedragernes store endetids-rævesaks, og hvorledes de i den store finale undgår at falde i djævelens fælde, lyder i sin enkelthed sådan: "Ligesom Faderen kender mig, og Jeg kender Faderen – sådan kender Jeg mine og mine kender mig" (Johs.10:14-15).

Det er altså til syvende og sidst ikke et spørgsmål om at være indviet i nogle ’metoder’ eller om at være belært om nogle ’flugtveje’ – nej, det er et spørgsmål om at have opnået den usigelige nåde at være i en personlig kontakt og daglig forbindelse med Herren Jesus…

"Dette er det evige liv," udbryder Jesus, "at de kender dig, den eneste sande Gud, og Ham, som du har sendt, Jesus Kristus (Johs.17:3).

Det svimlede for mig, da jeg for få år siden ved Naphtalis og Isabellas bryllup stod og stirrede op i kuplen af den storslåede ’Marmorkirke’ i hovedstadens centrum – og dér så netop disse ord mejslet ind i det kæmpemæssige loftsmaleri: ’… at de kender dig, den eneste Gud, og Ham, du har udsendt, Jesus Kristus’!

Ordene er i Dagens Danmark som et guddommeligt fingeraftryk lige midt i den travle hovedstad. Alle slags religioner og trossamfund er repræsenteret her – men midt i Islams fordringer og de falske, vildledende røster står det her hugget i marmor og granit, at der kun er én eneste sand Gud, og at Han i sin store barmhjertighed og frelsende nåde ’har udsendt’ Sin Søn, Jesus Kristus’. De, der tror på dette, ejer allerede det evige liv.

 

EN HOVEDNØGLE

For mange år siden – mens vi endnu var unge og stærke – havde Gisèle en drøm, som jeg her ikke skal videregive (du kan selv få hende til at fortælle den). Deres indhold og budskab var dette: "Den elektroniske verden er antikrists verden."

Som årene er gået er jeg blevet mere og mere overbevist om, at der skjuler sig en ikke ringe bestanddel af indsigt og åbenbaring bag denne korte sætning – ja, jeg er faktisk kommet til den konklusion, at dette med ’den digitale verdens’ overherredømme er én af hovednøglerne til at forstå, hvad der skjuler sig bag ’mærket’ (Åb.13:16-18).

Om dette har jeg bl.a. følgende at tilføje (og det bliver mig mere og mere magtpåliggende advarende at betone, hvad jeg her føjer til): De, som anser denne bekendte endetidsvision om ’dyrets mærke’ (666) for ’en joke’, som man ikke behøver at tage alvorligt, bør lytte til følgende manende skriftafsnit fra Åbenbaringsbogen. Her står bl.a. skrevet: "… og endnu en engel, den tredje, råbte med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger; og han skal pines med ild og svovl for de hellige engles og for Lammets øjne" (Åb.14:3-10).

Indtrykket fra denne beskrivelse kan kun være et. Gud er ikke blot vred med Han er opfyldt af en voldsom harme mod den arme sjæl, som identificerer sig med dyrets mærke.

En ny forståelse af dette forhold – den uudslukkelige vrede, som det ’dyremærkede’ menneske pådrager sig – bør herefter aldrig mere tages let! Ingen overfladisk betragtelse af ’mærket på hånden og på panden’ må finde sted! Dette ugudelige ’boykot-mærke’, som kun kan ’udregnes af folk, der har forstand’ (og som er ’et menneskes tal) vil (citat): ’få røgen fra de mærkede menneskers pine til at stige op i evighedernes evigheder’ – og de forførte, som lo af alle advarsler, ’vil ikke finde hvile hverken dag eller nat’ (Åb.14:11).

Det vil sige, at ingen (selvom det endnu ikke kan siges klart, hvori mærket består) bør så meget som nærmer sig en virkeliggørelse deraf! Lad enhver form for tatovering være fjern for de troende (3.Mose 19:28).

Alt dette blev en håndfuld strøtanker i forbindelse med det aktuelle svindelnummer med det falske nødråb. Det dybere perspektiv med dette digitale bedrag blev dermed også belyst… et studie, som ikke kan overskues fra den ene dag til den anden…
 2018-02-12

MAILKONTOEN johnynoer@hotmail.com ER BLEVET HACKET!

DER HAR VÆRET SENDT ET TIGGERBREV UD I JOHNYS NAVN MED ØNSKE OM AT LÅNE 19.600 kr.

DU SKAL IKKE BESVARE MAILEN!

HELLER IKKE HVIS DER SENERE KOMMER EN MAIL FRA EN ANDEN KONTO DER UDGIVER SIG FOR AT KOMME FRA JOHNY NOER!

(Bemærk det dårlige sprogbrug, tegnsætningsfejlene etc. i mailen.)2018-02-07

 

SKAL DE KRISTNE BORGERE BLOT TIE?

Spørgsmålet er dette: Hvis de kristne borgere i et land (som f.eks. Danmark) med egne øjne ser, at en stor uretfærdighed har fundet sted, skal de så tie stille, forholde sig passivt og ikke på nogen måde gøre indsigelse over for de forbrydere, som står bag en sådan ugerning?

Hvis de oven i købet er blevet gjort bekendt med, at der ligger ’økonomiske interesser’ bag den verdslige øvrigheds overgreb – er det da ikke deres simple borgerpligt og kristne samvittigheds pligt at yde modstand over for overtrædelser af den art?

– Ja, hvis de med egne øjne har set og på deres egen krop har fået at mærke, at de offentlige myndigheder ikke viger tilbage fra nogen udåd i deres forsøg på at beskytte sig selv (samt at gennemføre den ideologiske idé, som de selv er en del af) – bør disse kristne borgere da ikke med loven i hånd tage til genmæle og foreholde det uretfærdige system de klare og tydelige lovovertrædelser, som har fundet sted?

Som et svar på disse spørgsmål vil jeg i det følgende søge at skildre en situation i Ny Testamente, hvor netop dette billede fremmales. Kristi apostle bliver på et sted, de passerer, tilbageholdt, mishandlet, fængslet og straffet uden dom – og da det endeligt bliver klart for myndighederne, at her – i denne sag – er de gået for langt, så lader de uretfærdigt behandlede Kristi tjenere sig ikke overtale til at forlade stedet ’i al hemmelighed’, så at ingen af de offentlige embedsmænd bliver stillet til regnskab med deres forbrydelse. Nej, disse Herrens apostle bliver på stedet og tager sagen op med det resultat, at de skyldige til sidst må bøje sig – ja, endeligt komme med de nødvendige indrømmelser, så at deres ofre herefter uden frygt kan gennemføre den opgave, som de havde hindret dem i at udføre.

Den beretning, som jeg her henviser til, fandt sted i den græske by, Filipi, hvor to af Herrens apostle blev udsat for netop den lovløse behandling fra myndighedernes side, som jeg netop har beskrevet – og hvor det i dag vil være på sin plads at drage lære af den måde, hvorpå de to forurettede mænd håndterede den verdslige øvrigheds uretfærdige overgreb.

 

DEN VILKÅRLIGE STRAF

Den pågældende situation er ud fra den 2000-årige beretning følgende: De to apostle, Paulus og Silas, havde i den omtalte græske by forkyndt evangeliet, og Gud havde (som det hedder et andet sted i Ny Testamente) ’virket med ved en række medfølgende tegn’. En ung pige, som var besat af en spådomsånd, blev ved Jesu Navn befriet. Imidlertid havde en del af byens borgere udnyttet den stakkels piges tilstand til at tjene penge på hendes mørke spådomsevner – og da disse mænd nu så (citat): ’… at det var forbi med deres fortjeneste, så greb de Paulus og Silas og slæbte dem hen på torvet for at stille dem for øvrigheden’ (Ap.G.16:19).

Inden at jeg sætter fokus på, hvordan denne øvrighed, som bestod af en flok ’byfogeder’, reagerede, bør jeg gøre opmærksom på, at ved et lignende oprør i en naboby (Efesus) kort tid efter, var der en enkelt retsindig ’byskriver’, som satte tingene på plads.

"I bør forholde jer rolige," sagde han til den ophidsede skare (som på lignende måde var drevet af en flok håndværkere, der mente, at deres pengepung var i fare)… "I bør ikke foretage jer noget overilet!" (Ap.G.19:36). Han fortsatte: "Hvis disse håndværkere har grund til at klage, så afholdes der tingdage, og der er statholdere; lad dem da stævne hverandre…" (v.38). Byskriveren slutter: "Og har I yderligere noget at kræve, så kan det blive afgjort i den lovlige forsamling" (v.39).

Dette referat fra reaktionen i nabobyen (med hensyn til apostlenes forkyndelse af evangeliet) bør nævnes, for dermed at gøre det klart, at der i den verdslige øvrighed (overalt) også er mænd og kvinder, som stræber efter, at retfærdighed i alle tilfælde skal ske fyldest. Men I Filipi stod det ikke således til. Ny Testamentes beretning fra den by lyder sådan (citat): "Byfogederne lod klæderne rive af dem og befalede at give dem stokkeprygl."

Det var vilkårlig straf, som her blev eksekveret – uden dom. Byfogederne misbrugte åbenlyst deres magt. De tog parti for de borgere, som helt handlede ud fra deres egne økonomiske interesser og deres eget verdslige syn på spørgsmålet om ’gudsdyrkelse’.

 

DEN ILLEGALE PRYGLESCENE

At de handlede overilet og uden at følge de givne retsregler for at ’opretholde ro og orden’, fremgår af Ny Testamentes beretning. Den lyder sådan (citat): "Efter at have tildelt dem en mængde slag, kastede de dem i fængslet" (Ap.G.16:23).

Ved en sådan rettergang kunne der efter et redeligt forhør og en lovlig domsafsigelse blive foreskrevet hvor mange stokkeslag, den skyldige skulle tildeles – men den her omtalte pryglescene var helt og holdent illegal. "Fem gange har jeg fået ’fyrretyve slag på ét nær’," fortæller Paulus (2.Kor.11:24), idet han henviser til lovens paragraf, som siger: "Dersom den skyldige idømmes prygle, skal dommeren lade ham lægge sig på jorden og i sit påsyn lade ham få det antal slag, der svarer til hans forseelse. Fyrretyve slag må han lade ham få, men heller ikke flere, for at din broder ikke skal vanæres for dine øjne, når han får endnu flere slag" (5.Mose 25:2-3).

I Filipi herskede politistatsmetoder; her blev apostlene arresteret vilkårligt af en oprørshob; de blev ’tildelt en mængde slag’ (efter påbud fra bystyret) – og de blev fængslet uden dom og anbragt under forhold, som langt fra svarede til den anklage, som en folkemængde havde rejst imod dem. Kort sagt: Det var retsløse og lovløse kræfter, som havde overfaldet de to jødiske apostle, der ikke blev givet den ringeste mulighed for at sige noget til deres forsvar.

… og igen: Er det ret og rimeligt, at kristne borgere i et land ser sådanne forhold ’nærme sig’ – ja ser den ’allerede i en vis grad anvendt – uden at de samlet står op og påberåber sig det lovværn, som i landets konstitution er oprettet til bl.a. deres beskyttelse? Hvad de tavst og passivt lader ske i dag, vil i morgen melde sig med nye (endnu mere brutale) overgreb!

 

MAGTMISBRUGET GUDDOMMELIGT UNDERKENDT?

På denne baggrund er det værd at bemærke, hvorledes apostelen Paulus – efter nattens mirakuløse befrielse – modtog de betjente, som byfogederne havde sendt med den besked: "Løslad de mænd!"

For det første må betjentene have udvist en vis forbløffelse ved at blive vidne til, at de ’mænd, der skulle løslades’ allerede var løsladt. Imod al offentlig orden og respekt for bystyret havde Gud egenmægtigt sat fangerne i frihed… hvilket faktisk vil sige, at den Gud, som det to apostle forkyndte, havde taget parti i sagen og udstedt løsladelsesordren uden at tage bystyret med på råd. Det samme kan forekomme i dag. De lovligt indsatte, verdslige myndighedspersoner kan komme til at opleve, at deres ’magtmisbrug’ bliver guddommelig underkendt og offentligt sat til skue.

Hertil kommer, at de personer, som var blevet arresteret dagen forinden, ikke blot var sat på fri fod, men disse tillod sig oven i købet at gå i rette med deres anklagere. Den af byfogedernes ansatte fangevogter tog åbenbart de løsladte fangers parti – ja, han gav åbenlyst til kende, at hans foresatte havde ladet en uretfærdighed finde sted, og han havde trodset den strenge ordre, som var blevet ham givet, at ’han skulle holde fangerne sikkert bevogtede’ (v.23).

Endeligt blev byens lovligt indsatte myndigheder nu udsat for, at blive anklaget for at have handlet ’uden dom’. – Ja, de måtte høre på, at de arresterede prædikanter påberåbte sig deres borgerrettigheder … og blev dermed tvunget til at måtte give en offentlig undskyldning for deres handlemåde (v.39).

Alt dette står i dag optegnet i Ny Testamente som en tydelig opfordring til de kristne borgere, at de alle vegne skal følge det gode eksempel, som menighedens første apostle her har aflagt. De bøjede sig ikke for de uvidende, arrogante myndigheder, som her lagde hånd på Herrens tjenere – men de holdt fast ved deres borgerrettigheder, som sikrede dem, at de kunne fuldføre den gerning, som de var udsendt til at gøre.

(Lyt til radioudsendelserne, som over Midtsjællands Radio sendes hver søndag morgen og kan aflyttes på under lyd og video – og læs artiklen: ’Har lovgiverne overtrådt den røde linje?’ Retsopgøret: på www.medgrundlovskallandbygges.dk
 2018-01-31
 

FÆRØSK FORKLARINGSPROBLEM

De, der mener, at jeg (med en række forklarende artikler om en ny bibeloversættelse) søger at gøre de færøske kristne opmærksom på en lurende fare, dermed indleder en hetz mod denne nye færøske gengivelse af Ny Testamente, tager fejl! Jeg mener, at det er enhver kristnes personlige anliggende, ansvar og pligt (citat): ’ikke at gøre sig meddelagtig i mørkets golde gerninger, men hellere at bringe dem for dagen’ (Ef.5:11). Det sidste vil sige ’at afsløre dem’…

I det følgende vil jeg derfor på ny rette opmærksomheden mod ét af de skriftafsnit, hvor den nye færøske gengivelse af Ny Testamente systematisk stryger Israels navn.

Lad mig forklare:

Johannes Døbers enestående vidnesbyrd, da han prædikede i Betania ved Jordan, er først og fremmest de himmelklare ord, han udbryder, da han pludselig ser Jesus komme hen imod sig: "Se, Guds Lam, som bærer verdens synd!" (Johs.1:29).

Det er ikke et udråb, der kom fra ham selv. Johannes erklærer jo i samme forbindelse, at ’jeg kendte ham ikke’ (gentaget to gange… v.31 og v.33). – Nej, om denne høje og herlige bekendelse kan kun siges, at den har han ikke fra noget menneske (’det har kød og blod ikke fortalt ham’)… Matt.16:17). Ordene: ’Se Guds Lam, som bærer verdens synd’ er og forbliver en åbenbarelse, som helt og holdent er givet ham af Faderen…

Det samme gælder, når det i det følgende står skrevet, at Johannes i selvsamme åndedrag udbryder: "For at Han skal blive åbenbar for Israel, derfor er jeg kommen og døber med vand" (v.31).

Ej heller disse ord om Israel er blevet udtalt som en tilfældig tilføjelse…"Nej, udover at præcisere, at netop dette var hovedformålet med Johannes sendelse, indeholder den hermed givne erklæring et dybt profetisk perspektiv. Hvad her udtaltes om Israel er intet mindre end højaktuelt for den tid, vi nu lever i. "Jeg er kommen for at Han (Jesus) skal blive åbenbar for Israel!" er som inkorporeret i den del af bekendelsen, der lyder sådan: "Se, det er Guds Lan!" (v.29) og videre: "Han er Guds Søn!" (v.34)

Eller sagt på en anden måde: Når Johannes med henblik på den tjeneste, som(allerede før han kom til verden) var ham betroet, omtaler Faderen med ordene: "Den, som sendte mig…" så siger grundteksten faktisk: "HAN, som sendte mig" Altså Faderen!

Sendelsen (som altså udgik fra Faderen) indebar to aspekter. For det første åbenbarelsen om Jesus som Guds Lam og for det andet åbenbarelsen om den på stedet udpeget målgruppe: "… for at Han skulle blive åbenbar for Israel!

Disse to aspekter, som sammenknyttes i Johannes afsluttende erklæring: "Jeg har vidnet: Han er Guds Søn!" (v.34) – kan ikke adskilles! Johannes blev af Faderen sendt udelukkende for at vidne om, at Jesus er ’Guds Lam, der bærer verdens synd’ og for at dette skal blive kundgjort og manifesteret for Israel. Disse to aspekter er derfor (med hensyn til Johannes Døbers) tjeneste absolut og ubrydeligt uadskillelige, når det drejer sig om det samlede vidnesbyrd, der lyder sådan: "Han er Guds Søn!" (v.36)

 

FATTIG GENGIVELSE

Når dette nu er tilfældet (og lad dem, som har en anden mening driste sig til at træde frem), så bør det uden den mindste tøven straks gøres bekendt, at de færøske ’oversættere’ af det netop udkomne Ny Testamente, der sælges under titlen: ’Den Nye Aftale’, her (på det alvorligste) har forbrudt sig.

I deres nu tydeligt afslørede iver efter at fjerne Israels Navn fra Ny Testamentes blade, har de (i det her citerede afsnit fra Johannesevangeliet) strøget den anden del af Johannes Døbers to-foldige bekendelse og dermed (i deres gengivelse af Ny Testamente) frataget en kommende generation for en af de enestående muligheder for at indse Israels overordnede betydning med særligt henblik på vidnesbyrdet: ’Han er Guds Søn!’

I stedet for grundtekstens kraftige erklæring: ’For at Han (Jesus) måtte blive åbenbaret (manifesteret) for Israel, derfor er jeg kommet (døbende med vand)…’ lyder den fattige gengivelse i det nye Færø-testamente således: "Jeg har døbt folk med vand, for at I alle sammen skulle få ham at se…"

Navnet Israel er her totalt forsvundet! Som i mange, mange andre tilfælde af denne nye ’oversættelse’ er det hensynsløst udraderet… men netop på dette sted (altså i dette skriftafsnit) er skaden af et sådant omfang, at det berøver Johannes Døbers eget vidnesbyrd om med hvilket ord (’Han er Guds Søn’)og med hvilket formål (for at Han skal åbenbares for Israel), han af Faderen er blevet sendt.

Med fuld berettigelse (mener jeg) kan enhver genfødt, færøsk kristen stille øernes bibelselskab det relevante spørgsmål: Hvem har givet jer mandat til at erstatte ordet ’Israel’ med betegnelsen: ’jer alle sammen’? Hvad er jeres motiv? Har I ladet jer forled til ubetænksomt – ja, ganske uovervejet – at følge i den danske versions anti-israelske fodspor?

Hvis de ansvarlige bibeleksperter på Færøerne hertil vil svare, at deres eneste motiv til at foretage denne fatale ændring i teksten er ønsket om at give en kommende generation en mere forståelig og nutidssproget udgave af Ny Testamente – så må deres trosfæller på øerne have ret til at sætte et stort spørgsmålstegn ved dette motiv.

 

FØLGER TIDSÅNDEN

Hvilken forskel giver det (i det pågældende tilfælde) at oversætte teksten korrekt: "Derfor er jeg kommet og døber med vand, for at Han skal blive åbenbaret for Israel" (v.31) i stedet for den ’moderne gendigtning’, som siger: "Jeg har døbt folk med vand, for at I alle sammen skulle få ham at se."

Jeg (og andre med mig) anser ikke den korrekte, autoriserede oversættelse for at være ’uforståelig’ eller ’ulæselig’; ethvert ungt menneske vil uden den mindste vanskelighed fatte indholdet af dette bibelvers. Derimod mistænker vi det færøske (og det danske) bibelselskab for med denne udgave af et såkaldt ’nutids-nytestamente’ at følge med en tidsåndens strømning, som er behersket af den farlige, politiske ideologi, som (for alt i verden) vil have Israels navn og eksistens fjernet fra landkortet. Herudover kommer, at den nye ’oversættelse’ fra første færd er ’kommet på den idé’, at folk ikke længere forstår ordet (eller begrebet) ’åbenbaring’.

Den oprindelige tekst lader sig imidlertid ikke slå ud af den slags skæve ’opfattelser’. Det græske ord (phanero’o), som betyder ’at lade noget komme til syne’ (bl.a. omhyggeligt gentaget i 2. Tim. 1:10) – har det godt med at blive gengivet med betegnelsen ’åbenbaring’ – og det har en opvoksende generation ingen vanskeligheder med. De ved godt, hvad det betyder, at f.eks. ’en hemmelighed bliver åbenbaret’. Nej, de færøske oversættere har (når de ikke tillader Johannes at erklære sin åbenbaring for Israel) et forklaringsproblem, som de ikke gerne skulle slippe for at gøre rede for!
 2018-01-24
 

TILBAGEBLIK

Det forgangne år har været præget af ’det store opbrud’. Det vil sige afrejsen fra Korinth i Grækenland, hvor vor familie-konvoj har været stationeret siden februar 2014. Tretten beboelsesvogne og køretøjer blev på det tidspunkt sejlet fra havnebyen Ashdod i Israel til havnebyen Piræus i Grækenland.

Den lille ørkenstrimmel i Arava i det sydlige Negev – i Bibelen kaldet ’Zins skrækkelige ørken’ – ligger nu indhegnet af et anseeligt antal store, hvidmalede kampesten – fuldstændigt afspærret og uden indgang! Dette er stedet, hvor den danske Pilgrim Konvoj var placeret i tolv år.

Den smukke ørkenplantage, hvor Gisèle havde plantet 50 smukke, frodige træer (enkelte af dem var 8 meter høje) ligger nu ubeboet hen. Alle træer er fjernet eller fældet og ørkensandet fra den nærliggende ældgamle karavanevej (fra Jordan til Gaza) er føget ind over den lille, kristne oase, som af dommeren i Beersheva blev beordret nedlagt og (som det hed i retsprotokollen): ’ført tilbage til sin oprindelige ’ørkentilstand’.

 

De gamle veteran-trucks (MAN 1965), som over en femårig periode bragte 1000 unge israelske og palæstinensiske arabere sammen med kristne unge fra Europa på Desert Peace-overlevningsture i Zins ørken, står nu stille i Danmark. Sammen med resten af konvojen blev de to ’old mobile-trucks’ i februar 2014 sejlet til Grækenland, hvorefter de af Benjamin Noer og Jørgen Jønsson blev kørt over Alperne til det kolde Nord.

Godt fire år senere blev disse ’trækkende trucks’ efterfulgt af to af konvojens gamle beboelsesvogne, som efter 23 dages sejlads fra Grækenland i marts 2017 blev udskibet på den samme kaj i Esbjerg Havn i Danmark, hvorfra de nøjagtig 40 år tidligere blev indskibet for (over England) at begynde den lange pilgrimsrejse mod Jerusalem. En lang, udenlandsfærd havde nået en afslutning.

De to beboelsesvogne er nu ligeledes anbragt i Horsens, hvor de er anbragt i Kolonihaven ’Pilevænget’. Her tjener de fortsat som delvis beboelse for Johny og Gisèle Noer, som d. 1. januar 2018 – efter disse 40 års udlændingstid – blev registreret med deres nye bopæl i Horsens.

I Horsens er der i efteråret 2017 blevet oprettet et par bibelkredse, og Johny Noer prædiker jævnligt ud fra en lokal kirkesal i Horsens centrum, hvor byens gamle Maranata-menighed har lejet lokaler. Alle disse møder lægges på nettet på denne hjemmeside. En verdslig radiostation på Midtsjælland har indbudt Johny Noer til at prædike ved samtlige søndag formiddagsgudstjenester i 2018. Ved disse ugentlige gudstjenester, som hver søndag eftermiddag kan aflyttes på nettet (også på denne hjemmeside: www.noer.info) taler Johny Noer over ’dagens tekst’, som ifølge folkekirkens tradition i dette år følger ’anden tekstrække’. Der ligger således allerede gudstjenester fra årets begyndelse på denne hjemmeside under menupunktet: Lyd og Video.

 

EN ROMA-FAMILIES SKÆBNE

Kort efter samledes 100 borgere i byen med krav om, at Roma-familien skulle fjernes. En retssag med dette formål for øje blev iværksat af byens myndigheder – og jeg og Gisèle måtte i ugen før jul rejse til Grækenland for at forhandle med byens borgmester. En ordning blev aftalt, så at familien (med støtte og hjælp og uden trusler) kunne placeres med de to beboelsesvogne på et andet område, hvor børnene kunne begynde deres skolegang, som de endnu ikke havde indledt.

Imidlertid har vi ved indledningen til det nye år fået melding om at familien er fjernet fra området, hvor de to vogne er blevet efterladt. Ingen kender i øjeblikket, hvor Roma-familien opholder sig – og vi er i vor stadige kontakt med byens borgmester i tvivl om, hvilket forløb, der har fundet sted. Racismen mod Romaerne er stor i Grækenland, og den begynder nu at brede sig til andre nationer. Lad mig forklare:

Kort før jul måtte jeg og Gisèle (som nævnt) i hast foretage en anstrengende uges tilbagerejse til Grækenland for at søge at løse nogle problemer, som er opstået omkring den børnerige Roma-familie, som de – med hjælp fra kristne i Europa – har gennemført over en treårig periode i Korinth.

Det var lykkedes (med særlig hjælp fra en tysk, kristen familie) at få erhvervet et mindre grundstykke i byen Kokkoni (20 km fra Korinth). Familien, som fredløst har rejst rundt i forladte bygninger, blev med deres ti børn (med særlig hjælp fra en kristen broder i Danmark) installeret i to af konvojens rummelige beboelsesvogne på det omtalte grundstykke, hvorfra (det var aftalen med børnenes forældre) øjeblikkelig skolegang skulle gennemføres i en nærliggende skole.

 

TOTALT KOMMUNEFORBUD MOD ROMAER

Dette projekt er imidlertid – så vidt vi kan bedømme – løbet ud i sandet, idet den omtalte græske kommune nu søger at fjerne familien totalt fra kommunens enemærker. I dette tilbageblik bør jeg derfor i samme forbindelse gøre opmærksom på den fare, som her lurer fra lovgiverens side… (ligesom jeg i det forløbne år på vor hjemmeside har gjort de danske kristne opmærksom på den lov mod de danske, evangeliske frikirker, som nytårsnat kl. 12:00 blev iværksat i Danmark).

Om Roma-loven har jeg følgende at berette:

Når man læser den danske justitsminister Søren Pape Poulsens forslag til ’Zoneforbud’ (mod Roma-familier) er der unægtelig paralleller til shariaens straffeprincipper. Allerede lovforslagets første linje røber, at dette forslag er på kollisionskurs med de mest basale retsprincipper. "Regeringen ønsker at sætte ind mod udenlandske tilrejsende, som slår lejr på offentlige steder," hedder det, og dermed ved vi godt, hvad det rammer.

I værst tænkelige tilfælde betyder det, at det forbudte område for sigøjnere udvides at være 775 gange så stort som en nuværende ordning. Det kan man kalde en stening! Nu lægges der et stort kommuneforbud mod Romaer på folketingets bord.

Den septemberaften 2017, hvor Gisèle og jeg havde vor samtale med den græske bys borgmester, gjorde vi ham opmærksom på den fare, som ligger i at en hel kommune vil fordrive en sigøjnerfamilie.

Under 2. Verdenskrig oprettede Hitler otte koncentrationslejre – udelukkende med det formål at myrde 500.000 sigøjnere. Nazisterne indførte samtidig ’jødefri’ kommuner. Dette raceprojekt er nu ved at gentage sig i Danmark, hvor man vil oprette ’sigøjnerkommuner’. Vor tilsyneladende (og for mange) ubetydelige kamp for bare én Romafamilies skæbne, har større dimensioner, end de fleste aner. Det vil jeg – om Gud vil og jeg lever – fremover tage op til nærmere eftertanke – og deraf følgende fortsat handling!
 2018-01-18
 

GIVER FÆRØERNE PAVEN RET?

De færøske ’oversættelseseksperter, som ved indgangen til det nye år bør bære det alvorlige og tunge ansvar for bibelselskabets seneste ’oversættelse’ af Ny Testamente, stiller sig med bibelværket ’Den Nye Aftale’ helt og fuldt på Pavens side i det af reformatorerne stærkt omstridte begreb, som kaldes ’nøglemagten’.

Med ’nøglemagten gives til kende, at Rom ’i sin forståelse af et ganske bestemt bibelafsnit i Ny Testamente anser sig selv som værende i besiddelse af den suveræne, guddommelige fuldmagt til at være Kristi kirkes eneste overhoved! Ifølge de katolske teologers lære tilkommer det ene og alene Paven i Rom at styre og lede Kristi menighed, hvor den end findes, og hvis nogen del af den globale kristenhed vil unddrage sig Pavens overherredømme, så søger de dermed at forstyrre den guddommelige orden; de prøver da kættersk at fratage Paven det mandat, som Bibelen (ifølge Roms lære) giver ham.

I det nu afsluttende reformationsår, hvor alverdens protestantiske menigheder fejrede reformatorernes endelige opgør med denne falske lære, har Det Færøske Bibelselskab (med udgivelsen af et Ny Testamente, hvor den præcise tekst, som siden Luther (d. 31. okt.1517) opslog sine 95 teser på statskirkedøren i Wittenberg, har været stridens æble, givet Paven ret!

I den nye færøske gengivelse er selve den nytestamentlige kærnetekst omkring hele denne 500årige kirkekamp blevet ’oversat’ til Pavens fulde tilfredshed; den følger til punkt og prikke Roms falske forståelse af Jesu ord om, på hvilken klippe Han bygger Sin kirke.

 

EN UBIBELSK BEKENDELSE

Den omstridte bibeltekst, som reformatorerne gik på bålet for at forsvare, er det afsnit i Mattæusevangeliets 16. kapitel, hvor Jesu discipel Simon Peter – inspireret af Helligånden – udbryder (som et svar på Jesu spørgsmål): "Du er Kristus, den levende Guds Søn" (16:17).

At vi kan være fuldt forvissede om, at netop denne stærke, ligefremme og frygtløse bekendelse var inspireret af Guds Helligånd, fremgår af Jesu umiddelbare reaktion. Han siger: "Salig er du, Simon, Jonas Søn! Thi det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader, som er i himlene" (v.17). Det vil på godt dansk (og færøsk) sige, at Jesu discipel, Simon (hvis far hed Jonas) som ved præcis den lejlighed fik givet navnet Peter (Petrus) tilsiges en velsignelse og et løfte, som rækker ud over hvad man ellers kan opnå i denne verden. Jesus udbryder: "Salig er du, Simon, thi det, du her bekender, har du ikke fået af noget menneske. Det er en åbenbaring, som kun kan modtages ’fra min fader, som er i himlen’ (v.17). Med andre ord: "Hvad du her giver udtryk for, Simon, har ikke i sin oprindelse her på jorden; det er ’en himmelsk bekendelse’… og i umiddelbar forlængelse af denne klare forklaring fortsætter Jesus (stadig henvendt til Simon): "Så siger jeg også til dig, at du er Petrus, og på den klippe vil Jeg bygge Min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den!" (v.18)

Øjeblikket med denne stærke Helligåndsbekendelse (og den på stedet afgivne erklæring om den klippe, hvorpå Jesus vil bygge Sin kirke) er så intenst, at det ikke synes at ville ophøre; Jesus fortsætter stadig henvendt til Simon (som fra denne time kaldes Peter): "… og Jeg vil give dig Himmerigets nøgler, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i Himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i Himlene" (v.19-20).

I den netop udkomne færøske ’oversættelse’ af Ny Testamente, giver Det Færøske Bibelselskab Paven ret i, at han er den eneste, som retmæssigt er i besiddelse af disse nøgler.

 

HVEM AFLEVERES NØGLERNE TIL?

En så vældig og ophøjet fuldmagt kan imidlertid aldrig lægges i hænderne på noget menneske, som kun består af kød og blod… hvilket Jesus også tydeligt giver til kende, når Han i samme åndedrag og med hensyn til Simon Peters åndsbårne bekendelse erklærer: "Det har kød og blod ikke åbenbaret dig men min Fader, som er i Himlen" (v.17). Den såkaldte ’nøglemagt’ overgives derfor aldrig til nogen dødelig sjæl, som udelukkende er drevet af sine dødelige lyster – det være sig den mest populære præst, dybt ambitiøse provst, imponerende biskop eller magtfulde pave! Nej, denne overjordiske magt overdrages gennem alle slægter (og især ’i de sidste dage’) kun til den lille, efterstræbte og forfulgte skare, til hvem Den Almægtige Guds Søn siger: "Frygt ikke, du lille hjord! Thi jeres Fader har besluttet at give jer riget" (Luk.12:32).

Der eksisterer derfor – med henblik på den rette forståelse af det eneste sande indhold af dette storstilede løfte om ’nøglemagten’ – en nøje sammenhæng mellem ’Giveren’ og ’modtageren’ af det guddommelige tilsagn. Faderen afleverer kun nøglerne til dem, som allerede har modtaget den klippefaste åbenbarelse, hvorpå Kristi kirke skal bygges! Et hvilket som helst andet grundlag (som kirkens fundament) er således at betragte som den kødelige sjæls synkende sump og den fortabte menneskeslægts uanvendelige hængedynd.

Må Gud derfor give nåde til protestantismens sande børn – hvor de end findes – at de aldrig giver efter overfor Roms ubibelske fordring, at Paven (som en direkte efterfølger af Peter) er den eneste på denne syndige jord, der er i besiddelse af Himmerigets nøgler…

 

FÆRØ-OVERSÆTTELSEN UNDER LUP

Den græske grundtekst lader med hensyn til dette historiske (dybt debatterede) skriftafsnit tydeligt forstå, hvem de evige nøgler afleveres til. Bibeloversætterne har i tidernes løb stridt med forsøget på at gengive den oprindelige tekst så nøjagtig som mulig – og hele sagen kan (så vidt jeg kan se) efterhånden koges ned til forståelsen af anbringelsen af ét eneste ord i den omstridte sætning.

Problematikken indbyder altså til, at man tager de to seneste danske autoriserede oversættelser (af det omtalte skriftafsnit) – nærlæser dem – og sammenligner dem med grundtekstens formulering. Efter på den måde at have forsøgt at finde ud af, hvorudfra den rette bevisførelse kan fremlægges, bør den seneste færøske ’gengivelse’ sættes under lup… og til alles forfærdelse vil det (påstår jeg) kunne iagttages, at færø-oversætterne her har gjort sig skyldige i en historisk fejltagelse; med deres såkaldte ’nu-færøske gengivelse’ har udleveret ’Helligåndsnøglerne’ til Paven og dermed vist ringeagt for de reformationens martyrer, som uforfærdet gik på bålet for, at Roms falske forståelse aldrig noget sted burde godtages!

 

KIRKENS KLIPPEFASTE FUNDAMENT

Efter i det foregående at have henvist til to autoriserede, danske oversættelser af én af kirkehistoriens mest ’farlige’, bibelske sætninger – krig og blod og nådeløs forfølgelse har fulgt i dens dybe spor – så fremlægger jeg nu her en nøjere gengivelse af den græske grundtekst. Den lyder i sin saglige ordlyd lidt knudret – men indeholder et skærende skarpt lys, der ikke giver ’færø-oversættelserne’ den mindste accept af deres forvanskede ’oversættelse’.

Den oprindelige nytestamentlige tekst lyder nemlig som følger: "Nu Jeg, også, er sigende til dig…" (v.18). Det er klart, at en moderne oversættelse ikke kan følge denne tilsyneladende fremmedartede ordlyd – men det er ligeså afgjort, at (når det drejer sig om indholdet) – så må oversætterne gøre deres yderste for ikke at ramme ved siden af.

Af grundteksten fremgår (efter min ringe opfattelse) følgende: Ordet ’også’ har her fundet sin rette plads. Formuleringen ’Nu Jeg, også…’ stiller nemlig skarpt på, at det ikke er ’personen’, som det lille ord (’også’) henviser til. Der eksisterer i grundteksten ingen kommategn – men i gengivelsen af den græske fremstilling, har de ansvarlige sprogeksperter fundet det nødvendigt at isolere det lille, knivskarpe ord (’også’) med ikke mindre end to kommaer. De tillader altså ikke, at der opstår nogen mulighed for at vise tilbage til personen (altså Sønnen) – sådan som det desværre er tilfældet i den citerede -48 oversættelse (’Så siger også Jeg). Nej, den oprindelige bibeltekst reserverer det lille ’tveæggede Guds Ord’ (Hebr.4:12) til udelukkende at pege på selve den eksplosive sætnings farlige indhold. Dette indhold sigter kun på én ting – nemlig den omtalte sætnings indholdsmæssige åbenbarelse om Kristi menigheds Gudgivne fundament, som var og er og evigt forbliver den kristne kirkes eneste, klippefaste og urokkelige grundvold: Den åbenbarelse, som Faderen har givet Peter, og som Han fremdeles skænkes alle Kristi sande disciple!

Den sætning, som Færø-’oversætterne’ ikke blot snubler over, men slår sig halvt fordærvet ved (Matt.21:44) lyder altså i sin første, græske ordlyd (og forståelse) sådan: "Nu Jeg også er sigende til dig, at du er Petrus, og på den klippe (Faderens åbenbarelse, som blev dig givet) vil jeg (fremdeles) være byggende Min ecclesia" (v.18).

Hvad er det for en klippe, som Den opstandne Herre vil bygge Sin kirke på? Er det (som Paven hævder): Personen Peter? Eller er det (som reformatorerne hævder) den åbenbarelse, som Peters bekendelse indeholder? Det selvstændigt, isolerede ord ’også’ henviser i den græske tekst ikke til personen (’også Jeg siger dig’) – men til bekendelsens indhold (’det er en himmelsk åbenbarelse, som Min Far har givet dig…v.17) Dette understreges i det følgende:

 

MISVISENDE OG FALSK INTRODUKTION

Færøernes nye Ny Testamente ’Den nye Aftale’ afleverer som omtalt følgende ’oversættelse’ af det her omtalte, topaktuelle skriftafsnit: "Peter, Jonas Søn, du er velsignet. Det svar har du ikke fra mennesker. Det er min far i himlen, der har afsløret det for dig. Hør nu godt efter, hvad jeg siger, Peter. Dit navn betyder klippe, og du er den klippe, jeg vil bygge min kirke på…".

De sidste ord: ’Og du er den klippe, jeg vil bygge min kirke på’ må have fået alt i himlen og på jorden til at holde vejret. Vatikanets kardinaler må have rejst sig i et rungende bifald. Peterskirkens mægtige kuppel har næppe kunnet rumme deres jubel. Men Luther må have vendt sig i sin grav, og reformationens myrdede troshelte har grædt under det himmelske alter (Åb.6:9).

Ja, det er et spørgsmål, hvorvidt ’oversætterne’ af det færøske Ny Testamente selv har været klar over, i hvor høj grad de går Pavens ærinde med deres stærke, vedholdende fremstilling af personen Peter som værende kirkens grundvold.

Hvis færø-’oversætterne’ ikke har handlet bevidst, da må de have skrevet ’med ført hånd’ (tidsåndens indflydelse, Ef.2:2). Når de f.eks. lægger dette ord i munden på Jesus: ’Peter, Jonas søn’ – så er det ubestrideligt en fejlagtig gengivelse af grundteksten. Jesus bruger netop ordlyden: ’Simon, Jonas søn’, så ofte Han belærer om den nødvendige livsforvandling, som ved Faderens åbenbarelse finde sted i de menneskers liv, som Kristi kirke bygges på…

Med ordene ’Simon, Jonas søn’ præciserer Jesus netop, at Han dermed taler til Peters ’gamle menneske’… altså hans kødelige herkomst (’Jonas søn’) – ja, hans (med hensyn til Kristi kirke) ’værdiløse familietræ’ og for evigt ubrugelige ’jordiske stamtavle’.

Det er nemlig den velsignelse , som ved en himmelsk åbenbaring er givet til Simon (’salig er du, Simon’) at denne discipel udrustes med og kan tilegne sig den klippenatur, der vedkender sig navnet Peter (som betyder ’klippe’).

Eller for at sige det på en anden måde (og dermed frakende både Pave og færø-’oversætterne’ nogen som helst art til at indsætte Peter med sin gamle ’Simon-natur’ som kirkens grundvold) så har intet, hvad der nedarves fra den gamle ’Adams-natur’ nogen berettigelse i Guds Rige.
 2018-01-12
 

DEN USYNLIGE VERDENS HERSKERE

En ting er, at folk har svært ved at forstå, at Gud har skabt alt det, vi med det blotte øje kan se. Men nu forlanger søndagens Ny Testamente bibeltekst, at både den jævne danske borger og hans politiske repræsentant blandt de styrende på Christiansborg skal indstille sig på (fra ’day one’ i 2018) at tage højde for alt det, han ikke kan se! Bibelteksten for den 1. søndag efter Helligtrekonger erklærer som en uomstødelig kendsgerning, at ’Gud i Kristus har skabt både det synlige og det usynlige’.

Den almindelige dansker, som læser sin avis, ser tv-journalen og holder sig så godt, han kan, underrettet på nettet om, hvad der sker i den store konkret-synlige verden, vil mange steder have det svært at begribe, at han nu – i det kommende usikre år – også skal holde øje med den usynlige verden – ja, at han ikke bør stille sig fuldstændig uforstående overfor præsten i kirken, der nu for alvor begynder at forklare, at det i virkeligheden er i den usynlige verden, at ’den usynlige Gud’ (v.15) bestemmer, hvorledes det i det kommende år skal gå hans familie, job, land og folk. Ikke sigtbare fjender er på vej…

"Den usynlige verden," forklarer apostelen i dagens (for adskillige ’overraskende’) tekst, er ikke ’den rene tåge’ eller ’en slags spøgelsesagtig, svævende eksistens’ – nej, i den verden, som ikke kan ses, og som er skjult for vore øjne, eksisterer trosengle, herskere, magter og myndigheder…’ (v.16); der er både orden og myndighed ’bag forhænget’.

Gudsordet erklærer, at menneskene over alt og til alle tider er omgivet af velordnede, usynlige kræfter. Disse er ikke neutrale! Nogle er gode, og andre er onde – og der er (på tærskelen til dette nye år) menneskefjendske, usynlige magter, som kun har ét i sinde: At ødelægge og tilintetgøre mennesker, familier, samfund, nationer – ja, den hele verden for dermed om muligt at bringe masserne til helvede og til evig fortabelse.

Imidlertid er der også i den usynlige verden en herskermagt, som i sin egenskab af Kristi Herredømme er på menneskenes side. Der er myriader af engle, som i denne time er på vej, for at (som Skriften siger): ’at komme dem til hjælp, som skal arve frelse’ (Hebr.1:18).

 

DE TING, MAN IKKE SER

Før jeg går videre med at forklare, hvor der i det kommende år kan forventes at ville manifestere sig – både af godt og ondt – fra den usynlige verden, vil det være på sin plads at gøre rede for Ny Testamentes definition på tro. Det er nemlig kun ved troen ’at vi fatter, at verden er blevet skabt ved Guds Ord, så det synlige blev til af det, vi ikke kan se’ (Hebr.11:3).

Definitionen på troen gives som indledning til Ny Testamentes store ’troens kapitel’, der detaljeret fremhæver en anseelig skare af Bibelens troshelte, idet Hebræerbrevets forfatter nøje beskriver deres forskellige former for tro, men definitionen på tro gælder dem alle! Den lyder sådan: "Tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke ser…" (11:1).

Det vil sige, at ’et troende menneske’ lever sin tilværelse her på jorden i ’en fast tillid’ til Gud og i et håb, der (ved troens hemmelige kraft) strækker ud over den kolde, sorte grav – ja, den er ’en Gudgiven overbevisning om ting, man ikke ser’

Det sidste, ’at leve sit liv i en overbevisning om ting, man ikke ser’, vækker som oftest en vis overbærende foragt hos omgivelserne. De ryster på hovedet – ja, et helt samfund kan rent faktisk beslutte sig til at ’hjælpe disse arme troende medborgere på bedre tanker’! Både i lovgivningen og i hele undervisningssektoren (lige fra børnehavestadiet) arbejdes der i Danmark hårdt på, at få alle til at forstå, at det kun er den såkaldt ’videnskabelige verdensanskuelse’, der er den rette. Altså det menneskesyn, at kun den konkrete, synlige verden har betydning; den usynlige verden eksisterer (for verdens herskere) ikke! Den er et fantasifoster, som kun har skadelige virkninger.

Til dette svarer Ny Testamente i søndagens tekst (som prædikes over det ganske lande): ’Gud har skabt det synlige og det usynlige’ – og den største magt i den usynlige verden er Kristus, som er hovedet for kirken.

 

AT SKELNE MELLEM ONDT OG GODT

Søndagsteksten begynder med ordene: "I Ham (det er Kristus) har vi syndernes forladelse" (Kolos.1:14)… og om dette emne vil evigheden ikke slå til for i dybden at forklare, hvilken befriende nåde, der er at finde i den lille sætning. Hele verden vil ikke kunne rumme det gigantiske bibliotek af bøger (Johs.21:25), der fra millioner af fortabte syndere vil søge at gengive den dybe taknemlighed og lykkelige jubel, som dette ene bibelvers udløser.

Helt konkret betyder denne ene sætning, at hver eneste søgende sjæl, som måtte læse disse ord, fra dette øjeblik (på tærskelen til det nye år) – bør ’bøje sine knæ for Faderen’ (Ef.3:14) for af hjertet at sige Ham tak for, at alle fortidens synder, forbrydelser og overtrædelser – alle skjulte og åbenlyse misgerninger, blodtvættede overgreb, svindel og bedrag og gudsbespottelse er der tilgivelse for… "Det anklagende skyldbrev, som var imod os, er naglet til korset (Kolos.2:14). Al gammel syndegæld er ved Jesu blod bragt ud af verden!

Alt dette er (som det hedder afsluttende i den her omtalte tekst) for evigt og altid fjernet og bortrenset ’ved blodet på Hans kors’ (v.20).

Imidlertid tillader apostelen os ikke (hvor gerne vi end ville det) at dvæle længere ved denne velsignede sandhed – nej, Paulus (som er forfatteren til dette nytestamentlige brev til Kolossenserne) vender sig straks (og uden et øjebliks tøven) til det emne, som han i dette Skrift egentlig og frem for alt har på herte: Den usynlige verden! De skjulte fjender og deres mægtige besejrer. Det vil sige, at heller ikke evangeliets forkyndere (de hundredvis af præster, som i både folkekirken og blandt landets frikirker er sat til at tale Herrens Ord til et åndeligt fattigt og forvirret folk) har nogen tilladelse til udelukkende at beskæftige sig med det begreb, som i Hebræerbrevet benævnes som ’de første begyndelsesgrunde i Guds Ord’ (5:12). Ja, det er dem faktisk forbudt kun at forkynde ’børnelærdommen om Kristus’ (6:1). "I skal lede menigheden frem til de voksnes stade," hedder det, hvilket vil sige (som Hebræerbrevets forfatter udtrykker det) ’at få sanserne opøvet til at skelne mellem ondt og godt’ (5:14).

For at kunne forstå dette, er det nødvendig (tror jeg) at præcisere følgende:

 

VANTROEN SAT PÅ PLADS

Thomas var nok den af Jesu tolv apostle, som var mest vantro, når det drejede sig om ’den usynlige verden’. Da hans meddisciple efter Jesu død fortalte, at de havde set Herren, sagde han ligeud, at den historie troende han ikke på; "Lad mig se naglegabene i hans hænder og lad mig stikke min finger i det åbne sår i Hans side – så vil jeg tro på, hvad I fortæller. Ellers ikke!"

En uge senere var discipelflokken atter samlet på deres sædvanlige mødested. Dørene forsvarligt lukket – og pludselig ’stod Jesus i deres midte’. Uden et ord gik Han hen til Thomas og viste ham sine hænder og det dybe sår i sin side. Thomas forstod, at Kristus var opstanden – ja, at Han måtte have været usynligt tilstede, da Thomas ugen forinden erklærede sin vantro. "Vær ikke vantro men troende," sagde Jesus.

Thomas bøjede sig. "Min Herre og min Gud," udbrød han (Johs.20:24-28).

Ikke så få vil allerede i begyndelsen af det nye år (tror jeg) få deres vantro sat på plads. ’Den usynlige’ vil åbenbare sig. Hans modstander, djævelen, kan kun være usynligt tilstede ét sted ad gangen – men Jesus er med Sin Ånd allestedsnærværende – ja, Han bøjer sig i dette øjeblik over skulderen på den søgende sjæl, som læser disse linjer og siger (som altid): "Frygt ikke, Jeg er med dig!"

 

MODSTANDEREN

For nogen tid hørte jeg om en mand, der sagde til sin præst, at han ’ikke troede på, at djævelen eksisterer’. Præsten svarede: "Besynderligt! Hans forretning går udmærket; den arbejder i døgndrift over hele verden!"

Djævelen, Lucifer, Den onde, den såkaldt ’åndelige hersker i Luftens Rige’, optræder mere ofte i Bibelen, end folk forestiller sig. Han forsøgte at friste Kong David (1. Krøn.21:1) og han anklagede ypperstepræsten Josva (Zak.3:1-2). I Jobs Bog lukkes der i de første kapitler op for den her omtalte usynlige verden. Forhænget trækkes med ét til side, og vi ser til vor overraskelse, at Satan (med en mærkelig mørk manér) træder frem for Guds trone sammen med en større skare af ’gudesonner’.

I en nylig af Det danske Bibelselskab udgivne ’oversættelse’ af Jobs Bog med den rammende titel: ’Det er din egen skyld’, fortælles på de første sider om denne konfrontation på højeste plan i den usynlige verden.

"Hvor har du været," spørger Gud, og Satan svarer: "Jeg har haft travlt med at patruljere på jorden." – "Så har du vel lagt mærke til Job?" siger Gud… (2:1-3) og dermed begynder Den Onde at afsløre sig selv! Han er – som den hebraiske betydning af navnet antyder, - en modstander! Og det må i denne onde verden betragtes som den største godtroenhed og naivitet, hvis nogen fortsat vandrer rundt i den forvildelse, at mennesket ikke har en usynlig modstander! Hans hovedstrategi består imidlertid i at forblive usynlig. Han bilder folk ind, at han ’ikke er til’. Og de fleste tror på den historie…

 

DE SYV GARANTIER

Det våben, som de troende alle vegne kan bruge over for denne modbydelige, mørke modstander, som i al evighed ikke vil menneskene noget godt, er ikke mindst den nøgle, som apostelen lægger i hænderne på de betrængte og forfulgte – ja, alt for ofte nedbøjede ofre for djævelens angreb. Nøglen er bl.a. det skriftord, der lyder sådan: "Vi ser ikke på det synlige – men på det usynlige; det synlige varer jo kun til en tid, det usynlige varer evigt" (2.Kor.4:18).

Med disse ord gør apostelen opmærksom på, at i den usynlige verden er der ikke kun onde, djævelske kræfter på spil. Han, som har den suveræne magt både i den synlige og usynlige verden, er den opstandne Guds Søn, Jesus Kristus fra Nazaret.

For at vi kan være helt sikre på, at der eksisterer en usynlig overmagt, som står på lysets og hjælpens side, og som ikke et øjeblik overlader de troende til deres egen sørgelige skæbne, kan apostelen ikke ophøre med at beskrive denne godhedens og barmhjertighedens evige, suveræne hersker.

Han optegner ikke mindre end syv solide garantier på, at Han, Jesus Kristus, Guds opstandne Søn, har det fulde herredømme både i den synlige og i den usynlige verden.

For det første er Han ’den usynlige Guds billede (v.15). På Hans jordiske vandring beviste Han, at Han havde al magt over død og sygdom, synd og fortabelse.

For det andet er Han ’første født forud for al skabelsen’ (v.15), hvilket vil sige, at før de første to mennesker styrtede hele menneskeslægten i ulykke og fald – så var Han (hele verdens eneste håb og frelser) allerede til stede med Sin evige frelsesplan. Han var (som det hedder): ’fortid for det hele’ – og er altså ikke kommet for sent i kampen mod det onde… (hvilket antyder, at Han heller ikke i den aktuelle situation, hvor der fra massernes dyb kaldes på Han hjælp, kommer for sent).

For det tredje er ’alt skabt ved Ham og til Ham’ (v.16) – et mesterværk af liv, som helt og holdent er Hans, og som Han ikke på noget tidspunkt vil overlade til Sin ærkefjende, den gamle slange, djævelen.

For det fjerde betoner apostelen, at ’alt består ved Ham’, hvilket er ensbetydende med, at al form for eksistens vil falde sammen som et korthus, dersom ’dets bestående ikke længere blev opretholdt ved Hans Ord.

For det femte er Han ’begyndelsen’… for at Han skulle være den ypperste iblandt alle.

For det sjette har Gud besluttet, ’at hele fylden’ skal bo i Ham’. Det vil sige hele guddomsfylden… hvilket atter betyder, at al ondskabsfuld modstand i åndens rige ikke kun står over for Sønnens absolutte enevælde – nej, den konfronteres med hele Guds fylde, hvilket vil sige Den treenige Guds skaber- og herskermagt!

For det syvende og sidste er Han (Jesus Kristus) hovedet for legemet, kirken. Ved denne formulering opnår apostelen at undgå enhver fejlopfattelse, når han taler om Guds kirke! Den var, er og forbliver det legeme af genfødte kristne, som i denne sidste tid vil blive samlet i et legeme ved en omfattende åndsudgydelse.

Hvad er det samlende midtpunkt – det centrale element – som er i stand til at forene alt det spredte og usammenhængende i Kristi kirke? "Det er," erklærer apostelen, "blodet på Hans kors…!" (Kolos.1:20), og det er med bedrøvelse, at de troende må konstatere, at den nye færøske oversættelse af Ny Testamente i netop det skriftvers søger at undgå at nævne blodet. Hvor dette sker, er slaget i den usynlige verden tabt på forhånd. Grundtekstens ord ’ved Hans blod på korset’ søges erstattet med ’oversættelsen: ’Da Jesu døde på korset’ (Kol.1:20); de, som tør hævde, at dette er ligegyldigt – ’meningen er det samme’, har ingen anelse om, hvilken magt Jesu blod har i den usynlige verden.


Klik her for at læse Pofetisk Journal fra 2017